www.baanbundi.com

Go to content

Main menu

พระเครื่องบ้านบุญดี
พระเครื่องบุญดี เชิญพี่น้องประชาชน
ชาวไทย เจ้าสัว อัครมหาเศรษฐี
ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ทุกๆ ท่าน
รับ ชมสะสม เช่าบูชา สมเด็จเจ้าสัว
วัดระฆัง รุ่นแรก  องค์สมเด็จโต
ท่านทรงสร้างไม่เกิน 10 องค์
ด้วยพระองค์เองได้แล้วครับทุก ๆ ท่าน
www.banbundi.com
www.พระเครื่องบุญดี.com
087-489-1548

ท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จโตฯ ท่านทรงสร้างสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์พระประธานจำลององค์ใหญทรงเศียรใหญ่ทรงอกใหญ่ปางสมาธิทรงยิ้มรับฟ้าดูสงบร่มเย็นเป็นสุขใจทั่วหล้าแผ่นดินสยามทรงสวยงาม งดงามอลังการสมบูรณ์พูลผลสำเร็จสมหวังทุกประการในพระอุโบสถ์ใหญ่วัดระฆัง
นวน 9 องค์ ซึ่งเป็นสมเด็จวัดระฆังรุ่นแรก ซึ่งท่านฯ ทรงสร้างเพียงพิมพ์เดียว ครั้งเดียวเท่านั้น ในพระชนม์อายุ และ พระชนม์ชีพ ของท่าน ท่านสมเด็จโตฯ ส่วนใหญ่ท่านจะออกเดินทางธุดงค์เข้าป่าเพื่อปลีกวิเวกสันโดษหาความสงบหลีกหนีความวุ่นวาย ท่านเดินทางเพื่อปฎิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสร้างพระพุทธรูป สร้างโบสถ์ วิหาร ถาวรวัตถุสิ่งมหามงคล ตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทั่วแผ่นดินสยาม เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ยั่งยืนยาวนานตลอดกาลและนานเทอญ ในพระชนม์ชีพของท่าน ขอท่านพี่น้องประชาชน ชาวไทยที่เคารพทุก ๆ ท่านจงเปล่งเสียง สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญพร้อมกัน ทุก ๆ ท่าน เทอญ ท่านสมเด็จโตฯ ท่านทรงสร้างสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์พระประธานใหญ่ เพียงพิมพ์เดียว ครั้งเดียวเท่านั้นและท่านทรงนมัสการ ปลุกเสกอาราธนาพระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์พระประธานใหญ่ ด้วยดวงแก้ว คุณพระรัตนตรัย ครบทั้งสามดวง คือ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณและมหามงคลยอดคุณพระกัณฑ์ไตรปิฎก คุณบิดา คุณมารดา ครูบาอาจารณ์และผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน ด้วยพระองค์ท่านเอง ในพระอุโบสถวัดระฆังใน พ.ศ. 2400 - 2409 รวมระยะ ถึงปัจจุบัน 156 ปี โดยธรรมชาติและกาลเวลาอันยาวนานเนื้อพระองค์ พระผงสมเด็จวัดระฆังแท้ ๆ ทุกองค์จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา เช่น สีองค์พระสมเด็จฯ จะเป็นสีน้ำตาลเข้มเพิ่มขึึ้นเรื่อย ๆ เนื้อพระจะแห้ง ยิ่งกว่าแห้ง องค์พระต้องแข็งแกร่งเป็นหิน เป็นต้น มวลสารเช่น เมล็ดข้าวสุก งาดำ และ งาขาว และมวลสารมงคลอื่น ๆ จะยึดติดกันแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน ทั่วทั้งองค์ กับองค์พระสมเด็จวัดระฆังแท้ ๆ
ทั้ง 9 องค์ ทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างชัดเจนถูกต้ององค์พระจะสวยงาม งดงาม อลังการ เด่นสง่า ดูสงบ ร่มเย็น แท้ตาเปล่าเป็นสุขใจ ปราศจาก ข้อสงสัย เคลือบแคลง ใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกประการในองค์พระสมเด็จฯ เจ้าสัววัดระฆังแท้ ๆ ทั้ง 9 องค์ แห่งกรุงรัตน์โกสินทร์ เทอญ.

มวลสาร
มิ่งมหามงคลดีศักดิ์สิทธิ์ พระเมตตาดีด้วยพระคุณอันประเสริฐที่ท่านเจ้าพระคุณ ท่านสมเด็จโตฯ ที่ท่านทรงสร้างสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พระประธานจำลององค์ใหญ่ในพระอุโบสถจำนวน 9 องค์ ในบริเวณขอบเขต ณ พัทธสีมาภายในพระอุโบสถวัดระฆังต่อหน้าองค์พระประธานศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ ปางสมาธิ ทรงยิ้มรับฟ้า เปี่ยมด้วยพระเมตตา พระบารมีธรรม พระพรอันประเสริฐมงคลดีเจริญสุขยิ่งทุก ๆ ท่าน  จงเปล่งเสียง สาธุ ฯ กาลพร้อมกันทุกท่าน เทอญฯ ซึ่งมีมวลสารมิ่งมงคลดี ศักดิ์สิทธิ์ ดีดังนี้  พระผงพุทธคุณเก่าแก่ พระกรุแตกหัก ณ วัดต่าง ๆ ที่ท่านเดินทางธุดงค์ จารึกแสวงบุญตามสถานที่สำคัญ มงคลในบวรพระพุทธศาสนาและตกทอดจากครูบาอาจารย์ของท่าน เป็นต้นและแผ่นทองคำที่พุทธศาส นิกชนชาวสยาม เคารพบูชาศรัธา ปิดองค์พระประธานใหญ่ในพระอุโบสถวัดระฆัง มิ่งมงคลดีสูงสุดเนื้อว่านมหามงคลคุณวิเศษดีชนิดต่าง ๆ ี กล้วยน้ำว้า สุกดีแล้ว ข้าวสุก ที่ท่านบิณฑบาตร น้ำอ้อย ผงพุทธคุณวิเศษดี ต่างๆ 5 ประการ อันมี  ผงอิทธิเจ ผงปถมัง ผงมหาราช ผงตรีนิสิงเห ผงพระพุทธคุณ เป็นต้น หมากพลู และ
ผงธูปในพระอุโบสถและดอกบัว ดอกไม้มงคลดี ต่าง ๆ ธูปเทียนแผ่นทองที่พุทธศาสนิกชนชาวสยามทุก ๆ ท่าน ที่มีจิตศรัทธานำมาเคารพบูชา นมัสการกราบไหว้ปิดทอง องค์พระประธานใหญ่ ในพระอุโบสถวัดระฆัง ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว พอต่อมาดอกบัวดอกไม้มงคลต่าง ๆ บูชาพระประธานใหญ่ในพระอุโบสถเริ่มแห้งดีแล้วท่านสมเด็จโตฯ จึงนำดอกไม้มงคลดีต่าง ๆ ดอกบัว เกษรดอกบัวและเมล็ดบัวมิ่งมงคลศักดิ์สิทธิ์มาเป็นมวลสารดี ๆ สร้างพระผงสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พระประธานใหญ่ แท้ ๆ ดีทั้ง 9 องค์ รวมทั้ง ดอกไม้นานาพันธ์ มิ่งมงคลดีต่าง ๆ น้ำผึ้ง เมล็ดถั่วชนิดต่าง ๆ เข้าพิธีมงคลต้มสุขดีแล้วเช่น ถั่วแดง ถั่วเขียว ถั่วดำ เป็นต้นและเมล็ด  งาดำ และงาขาว ดอกไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารดีต่าง ๆ รำข้าวน้ำมันตั้งอิ้ว ประสานองค์พระให้ยึดติดแน่นดีและ

มวลสารมิ่งมงคลดี อื่น ๆ อีกหลายอย่างที่ท่านสมเด็จโตฯ ทรงนำมารวบรวมผสมประสารรวมกันดีทรงสร้างเป็นองค์พระผงสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พระประธานใหญ่ดีแท้้ดีทัั้ง 9 องค์ ให้องค์พระผงสมเด็จวัดระฆัง ฯ พิมพ์พระประธานใหญ่ ทรงมีชีวิตจิตวิญญาณ พระคุณอันประเสริฐดี พร้อมทั้งแสงสว่างแห่งดวงแก้วคุณพระรัตนตรัยครบมงคลพิธีดี ทั้ง 3 ดวง เทอญฯ สาธุ สาธุ สาธุ ฯ และ สืบต่อมา นับ สิบ สิบ ปีท่านหลวง วิจารณ์ เจียละไน
ท่านเป็นศิษย์คนใกล้ชิดนับถือเคารพบูชาในองค์สมเด็จ โตฯ อย่างสูงสุดท่่านหลวงวิจารณ์
จึงทรงสร้าง สมเด็จวัดระฆังรุ่นที่ 2 ขึ้นมาไว้ หลาย ๆ พิมพ์ด้วยกัน พระสมเด็จวัดระฆัง ที่หลวงวิจารณ์
ท่านทรงสร้างทุก ๆ พิมพ์รวมกัน มีหลายร้อย องค์ ซึ่งเป็นสมเด็จวัดระฆังรุ่นที่ 2 รุ่นหลัง ๆ ทั้งสิ้นและท่านอื่น ๆ
ก็ทรงสร้างสมเด็จวัดระฆังรุ่น อื่น ๆ สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้
ครับท่าน ท่านพี่น้อง ประชาชนชาวไทย ที่เคารพทุก ๆ ท่านโปรดพินิจ
พิจารณาสมเด็จเจ้าสัววัดระฆังองค์นี้ ด้วย
ธรรมะ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม สติสมาธิปัญญาองค์ความรู้ ความจริง รอบครอบ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากอคติ ใด ๆ ทั้งสิ้น ทุก ๆ ท่าน
จะค้นพบความจริง แท้จริง ในองค์พระสมเด็จ เจ้าสัววัดระฆัง แท้ ๆ องค์นี้ครับท่าน
ท่านผู้ทรงเกียรติทุก ๆ ท่าน ที่เข้าถึง เข้าใจ เคารพบูชา ศรัทธา ท่านจริง ๆ ร่วมกันทำหนังสือ อัตถประวัติ ท่านสมเด็จโตฯ และพระองค์อื่น ๆ  ติดต่อกลับด่วนครับ
บุญดี คนดี มีคุณธรรม เอาหัวเป็นประกัน พระแท้ดีทุกองค์ บุญดี เขียน และเรียบเรียงจาก ภูมิความรู้ประสพการณ์จริง ด้วยธรรมะ สติ สมาธิ ปัญญา ครับทุกท่าน ยินดี จริงใจ ทุก ๆ ท่าน 24 ชั่วโมง ด้วยความเคารพ ครับ

Back to content | Back to main menu